Duur van de opdracht

Work Align stemt de duur van de opdracht zo goed mogelijk af met de opdrachtgever middels een abonnement. Per
type arbeidsovereenkomst gelden andere regels voor wat betreft het beëindigen van de opdracht.
Work Align behoudt zich het recht voor om de uitzendkracht te vervangen of om de
opdracht te beëindigen als daar gegronde redenen voor zijn. Bijvoorbeeld als de uitzendovereenkomst met
de uitzendkracht eindigt of als de opdrachtgever de nota’s niet op tijd betaalt.

Aansprakelijkheid

De uitzendonderneming is voor een aantal (wettelijke) verplichtingen die voortvloeien uit de formele werkgeversrol afhankelijk van de opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan de beëindiging van de uitzending ‘op verzoek van de opdrachtgever’ en regels omtrent arbeidstijden. De uitzendonderneming moet erop kunnen rekenen dat de opdrachtgever, waar nodig, zijn medewerking verleent en hem kunnen aanspreken als er kosten ontstaan doordat hij zich daar niet aan houdt. De leiding en het toezicht over het werk van de uitzendkracht en de werkomstandigheden liggen bij de opdrachtgever. De uitzendonderneming heeft hier geen invloed op. Dit brengt met zich mee, dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor dit werk en voor de veiligheid op de werkplek. Voor wat betreft de veiligheid is bijvoorbeeld in de Arbo-wet geregeld, dat de opdrachtgever is aan te merken als ‘werkgever’ in de zin van die wet. De opdrachtgever is in het verlengde van deze verantwoordelijkheden ook aansprakelijk als zich schade voordoet en hij vrijwaart de uitzendonderneming daarvoor. De opdrachtgever wordt dan ook geadviseerd hierop zijn verzekeringspolis na te zien.

Betaling

De uitzendonderneming betaalt, na ontvangst van de gewerkte uren, het loon aan Work Align, die vervolgens dit doorstuurt naar de uitzendkracht. Daarna wordt de nota voor de opdrachtgever opgemaakt. Om de kosten van deze voorfinanciering in de hand te houden, kent de uitzendonderneming een betalingstermijn van veertien dagen. In overleg en bij sommige gevallen kan hier een uitzondering in gemaakt worden. Bij te late betaling is de opdrachtgever rente verschuldigd en eventuele kosten van inning. Bij te late betaling van 1 maand moet de opdrachtgever een rente betalen van €100 per maand. 

Het in dienst nemen van een uitzendkracht

De bedrijfsactiviteit van de uitzendonderneming is het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan
opdrachtgevers die tijdelijk behoefte hebben aan personeel. De uitzendonderneming doet voortdurend
investeringen – in tijd en in geld – om uitzendkrachten te werven en aan zich te binden, teneinde ze voor
terbeschikkingstelling inzetbaar te maken respectievelijk te houden. Dat kan alleen als uitzendkrachten
vervolgens ook daadwerkelijk gedurende enige tijd ter beschikking kunnen worden gesteld tegen de
daarvoor geldende tarieven. Daarom is in de voorwaarden bepaald, dat de opdrachtgever de uitzendkracht
niet zelf in dienst mag nemen zolang de uitzendkracht nog in dienst is van de uitzendonderneming en
zolang de opdracht nog loopt. Ook mag de inlener na beëindiging van de samenwerking de uitzendkracht
niet aan het werk zetten via een ander uitzendbureau of pay-roller. En dat de opdrachtgever in veel gevallen
nog een vergoeding verschuldigd is aan de uitzendonderneming als hij de uitzendkracht in dienst neemt
zodra dat wel is toegestaan.

Vervanging

1. Work Align is gerechtigd om bij beëindiging van de terbeschikkingstelling
gedurende de looptijd van de opdracht een vervangende uitzendkracht ter beschikking te stellen
voor de resterende duur van de opdracht, mits dat bij de opdracht schriftelijk is overeengekomen.
2. Indien de uitzendovereenkomst tussen Uitzendbureau Work Align en de uitzendkracht niet het
uitzendbeding bevat, kunnen de opdrachtgever en Uitzendbureau Work Align bij tijdelijke
verhindering van de uitzendkracht om de uitzendarbeid te verrichten – zoals bij ziekte – nader
overeenkomen dat Uitzendbureau Work Align tijdelijk een vervangende uitzendkracht ter
beschikking zal stellen. In dat geval eindigt de terbeschikkingstelling van de vervangende
uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever zodra de tijdelijke verhindering van de
oorspronkelijke uitzendkracht is geëindigd en wordt de terbeschikkingstelling van de
oorspronkelijke uitzendkracht hervat, een en ander tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
3. Uitzendbureau Work Align is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot
vervanging van een ter beschikking gestelde uitzendkracht door een andere uitzendkracht onder
voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van
Work Align, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en
regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche.
4. De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De opdrachtgever
zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk bevestigen.
5. Uitzendbureau Work Align schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever, indien
Work Align een uitzendkracht weliswaar mag vervangen of terugplaatsen, maar
deze om welke reden dan ook niet vervangt of terugplaatst. In dat geval is de opdrachtgever ook
niet gehouden het opdrachtgevertarief te voldoen, tenzij de oorzaak voor het vervangen of
terugplaatsen van de uitzendkracht toerekenbaar is aan de opdrachtgever.